فرم ثبت نام استاد

فرم ثبت نام استاد

مشخصات مدرس

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

مشخصات کلاس

روزهای برگزاری کلاس خود را انتخاب کنید
زمان شروع و پایان کلاس خود را وارد کنید

مشخصات مخاطبین

پس از دانلود فرم مشخصات مخاطبین خود(دانش آموز، زبان آموز، هنرجو، ...) ، فایل تکمیل شده را ارسال نمایید.
Click or drag a file to this area to upload.
پس از دانلود و تکمیل فرم مشخصات مخاطبین خود، فایل را بارگذاری کنید
9 – 1 MiCLass-UsersList-Just SS

X